Bezpieczeństwo danych osobowych 2021-07-21T09:19:09+02:00

Bezpieczeństwo danych osobowych

Niniejsza wiadomość SMS została wysłana przez Da Vinci Investment Sp. z o.o. (dalej: „Da Vinci Investment”) z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728065, NIP: 9671414822, REGON: 369988563, kapitał zakładowy: 50.000 złotych. Otrzymałeś ją, ponieważ za pośrednictwem jednego z naszych serwisów wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem telefonu zgodnie z art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800). W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę. W tym celu wyślij wiadomość na adres: iod@blueapps.pl lub drogą pocztową na: Da Vinci Investment, ul. Armii Krajowej 116 / 3, 81-824 Sopot.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Da Vinci Investment w celu wysyłki wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem wiadomości SMS. Wszystkie informacje, które należy podać zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) zostały Ci przekazane w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz ich krótkie przypomnienie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Da Vinci Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728065, NIP: 9671414822, REGON: 369988563, kapitał zakładowy: 50.000 złotych  (dalej: „Da Vinci Investment”), adres e-mail: iod@blueapps.pl

Da Vinci Investment powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc wiadomość na adres iod@blueapps.pl

Przekazałeś nam swoje dane osobowe za pośrednictwem jednego z naszych serwisów internetowych. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, kiedy i w jaki sposób przekazałeś nam swoje dane, wyślij nam wiadomość na adres: iod@blueapps.pl lub drogą pocztową na adres: Da Vinci Investment, ul. Armii Krajowej 116 / 3, 81-824 Sopot.

W celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Da Vinci Investment oraz podmiotów współpracujących z Da Vinci Investment, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Zgodnie z tym przepisem administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Tym uzasadnionym interesem, zarówno w przypadku marketingu usług lub towarów własnych, jak i marketingu usług lub towarów strony trzeciej (podmiotów współpracujących z Da Vinci Investment) jest dotarcie z komunikatem reklamowym do określonej grupy odbiorców.

Podmiotami współpracującymi z Da Vinci Investment są reklamodawcy, którzy zlecają nam wysyłanie informacji handlowych dotyczących ich usług lub towarów. Nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych tym podmiotom. To Da Vinci Investment realizuje i nadzoruje cały proces wysyłki informacji handlowych.

Dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług Da Vinci Investment korzysta w związku z prowadzoną działalnością – w tym wypadku będzie to podmiot, który dostarcza nam system informatyczny do wysyłki wiadomości sms – LINKMobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach (44-100), ul. Toszecka 101, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000350201 oraz Tide Software Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (15-879) ul. Św. Rocha 5 lok. 202A, NIP: 123-116-11-23, REGON: 141535826, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000310828. Da Vinci Investment zawarł z LINKMobility Poland Sp. z o.o. oraz Tide Software Sp. z o.o. stosowną umowę, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: iod@blueapps.pl