Klauzula informacyjna 2022-03-03T14:54:58+01:00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej https://davinciinvestment.com/ jest Da Vinci Investment   z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3. (NIP: 9671414822, REGON: 369988563)- dalej ADO.
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: m.ryzop@dpag.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.
  5. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
  8. Posiada Pan/i prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  9. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.